Bieńkowska-Ptasznik Małgorzata, Polacy-Litwini-Białorusini

Polacy-Litwini-Białorusini

Przemiany stosunków etnicznych na północno-wschodnim pograniczu Polski

Bieńkowska-Ptasznik Małgorzata

Publication Place: Białystok

Publication Date: 2007

Editor: Grodzieńska Barbara

Publisher: Uniwersytet w Białymstoku

Sizes: 176 s., 23 cm

ISBN: 978-83-7431-115-1

Category: Ethnography; History; Religion; Society

Copyright © 2007 by Uniwersytet w Białymstoku

Book Collection: BTH — the library of the Belarusian Historical Association, ul. Proletariacka 11, Białystok (hardcopy)

Copy Numbers: BTH — [2117]

Pogranicze i stosunki etniczne na tym obszarze są częstym tematem badań i analiz socjologicznych. Pogranicze jest specyficzną przestrzenią, w której kształtują się stosunki etniczne między grupami dominującymi kulturowo a mniejszościami narodowymi. Niniejsza praca stanowi próbę nakreślenia ogólnych tendencji zmian, jakie następują na północno-wschodnim pograniczu Polski w stosunkach etnicznych po 1989 r. Koncentruje się na dwóch pograniczach: polsko-litewskim i polsko-białoruskim. Rok 1989 stanowi symboliczny początek przemian demokratycznych w Polsce, które wpłynęły także na przemiany stosunków między Polakami a mniejszościami narodowymi. Przeobrażenia, jakie zostały wówczas zapoczątkowane, w sytuacji społeczno-politycznej kraju stworzyły sytuację, którą można określić mianem „zmiany reguł gry". Mniejszości narodowe, etniczne oczekiwały zasadniczej zmiany stosunków w porównaniu do tych, jakie miały miejsce do tej pory. Jest to symboliczny początek transformacji ustrojowej, transformacji, która pociągnęła za sobą nie tylko zmianę ustroju państwa, ale miała też i ma nadal swoje odbicie w społeczno-kulturowym wymiarze

Catalog: BTH

Only in the library of the Belarusian Historical Association (hardcopy)