Chmiel-Antoniuk Paulina, Duda Maciej, Ickiewicz-Sawicka Magdalena, Kultura a zbrodnia

Kultura a zbrodnia

społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości

„Autorzy książki podjęli aktualną, społecznie doniosłą i wartą zainteresowania tematykę. Problematyka kulturowych uwarunkowań przestępczości jest istotna zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Jest to bowiem problem nie tylko prawny i kryminologiczny, lecz także społeczny i polityczny. Niewątpliwym walorem opracowania jest jego interdyscyplinarność. Autorzy analizują przedmiotową tematykę na płaszczyźnie prawnej... More »


Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku

Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litews...

Prezentowany tom studiów stanowi plon międzynarodowej konferencji naukowej pod tym samym tytułem: Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku. Zorganizował ją w Warszawie w dniach 3-5 października 1989 r. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w ramach współpracy z Instytutem Nauk o Sztuce, Etnografii i Folklorze Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku. Konferencja, której przebieg omawia mgr Wojciech Boberski w zakońc... More »


Kultura białorusko-polsko-ukraińskiego pogranicza

Kultura białorusko-polsko-ukraińskiego pogran...

Tezy referatów konferencji międzynarodowej w Brześciu 15-16 października 1998 roku/

Міфалагічная сістэма беларусаў, якая адлюстроўвае касмалагічныя веды разуменне структурна-сістэмных адносін будовы свету тыпу Сусвет-Прырода-Чалавек прыблізна выглядала так. Сімвалам Сусвету быў вярхоўны бог, які ўяўляўся ў вобразе Агнявога Змея (па матэрыялах чарадзейных казак - Змей Гарыныч, Цмок - драконападобная істота). Сусвет у сваіх непасрэдных праявах усведамляўся як спалучэнне чатырох асноўных стыхіяў: неба, зямлі, вады і агню.... More »


Kazimierz Maksymilian Derkowski, Kultura to moje życie

Kultura to moje życie

Kazimierz Maksymilian Derkowski

Chęć opisania moich przeżyć i doświadczeń w kulturze wstąpiła we mnie po zapoznaniu się z regulaminem konkursu na pamiętnik - zwierzenia pn. „Jak żyjesz Polaku”. Został on ogłoszony przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży. Dodatkową motywacją do pisania była szczera zachęta ze strony red. Stanisława Zagórskiego z Łomży, inicjatora i organizatora konkursu. Zebrałem wszystkie posiadane dokumenty, zapisy, artykuły, kro... More »


Kulturalne nagrody marszałka województwa podlaskiego

Kulturalne nagrody marszałka województwa podl...

X lecie

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XV/79/99 z dnia 18 października 1999 roku w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, ustanowił doroczne nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego. More »


Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Opis socjolingwistyczny regionu na tle uwarunkowań historycznych

Na Podlasiu krzyżują się mazowieckie wpływy językowe ze wschodniosłowiańskimi. Badanie Podlasia jest ważne ze względu na jego wielokulturowość, która stanowi o bogactwie danego regionu i całego kraju. Celem projektu było zbadanie polsko-wschodniosłowiańskiej interferencji językowej i historyczno-kulturowej, natomiast dodatkowym wymiarem - prześledzenie zachowania się społeczności bilingwalnej w warunkach wielokulturowości pogranicza, na... More »


Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Człowiek. Rodzina. Dom

Studenci i pracownicy Katedry Białorutenistyki (do 2004 r. Katedry Filologii Białoruskiej) Uniwersytetu Warszawskiego w ciągu ostatnich 40 lat (1975-2015) wiele razy wyjeżdżali na Białostocczyznę w celu przeprowadzenia folklorystyczno-lingwistycznych badań terenowych. Nagraniami objęto 79 podlaskich miejscowości na terenie czterech powiatów: sokolskiego, białostockiego, bielskiego i hajnowskiego. Głównym zadaniem wyjazdów było zbadanie ... More »


Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Twórczość ludowa

Znaczną część materiałów nagranych na Białostocczyźnie w latach 1975-2015 przez pracowników i studentów Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego stanowi folklor wschodniosłowiański. Właśnie teksty folklorystyczne składają się na tom Twórczość ludowa trzytomowego wydania Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia. W większym lub mniejszym stopniu na wschodnim Podlasiu zachowały się pieśni religijne, poezja obrzędowa (związana z c... More »


Svajak Kaz., Kupalle

Kupalle

Fantazija - misteryjum, snavanaja na bie łaruskaj mitołohii

Svajak Kaz.

Казімір (Казімер) Сваяк, сапр.: Канстанцін СТАПОВІЧ (СТЭПОВІЧ) (12 (24) лютага 1890, в. Барані, Свянцянскі павет, Віленская губерня, цяпер Астравецкі раён, Гродзенская вобласць — 6 мая 1926, Вільня) — беларускі каталіцкі святар, грамадска-нацыянальны дзеяч, паэт. Друкаваўся з 1913 («Беларус»). Аўтар зборніка вершаў «Мая ліра» (Вільня, 1924), вершаванага апавядання «Чарку дай, браце» (Вільня, 1926). Выступаў як публіцыст, пісаў драматычн... More »


pdf
Chomik Piotr, opracował i do druku podał, Kupiatycka Ikona Matki Bożej

Kupiatycka Ikona Matki Bożej

Historia i literatura

Chomik Piotr, opracował i do druku podał

The cult of the mother of Jesus played an important role in eastern rites. The mother of Jesus was an intermediary and consoler. The mother of Jesus guided and helped people. The icons of the mother of Jesus were revered, adored and glorified. The Grand Duchy of Lithuania was an exception in European culture because of the widespread cult of Virgin Mary. The book tells the story of the icon of the Mother of Jesus in the village of Kupya... More »


First   Previous   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668]   Next   Last