Лысенко П. Ф., Древний Туров

Древний Туров

Лысенко П. Ф.

Работа напісана пры выкарытсанні летапісных паведамленняў і матэрыялаў шматгадовых археалагічных даследапванняў старажытнага тураўскага гарадзішча. Знаёміць чытачоў з новымі, у большасці ўнікальнымі матэрыяламі па гісторыі старажытнага Турава, яго тапаграфіі, забудовы, занятках насельніцтва, культурнай і палітычнай гісторыі горада, сталіцы некалі важнага і значнага Тураўскага княства. Разлічана на археолагаў, гісторыкаў, працоўнікаў муз... Więcej »


Alexandrowicz Stanisław, Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku

Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewsk...

Alexandrowicz Stanisław

Studia nad dawną kartografią, szeroko rozwijane w ostatnich kilku dziesiątkach lat, mogą być podejmowane w różnych ujęciach Wstępny ich etap sprowadza się z reguły do gromadzenia wytworów dawnej kartografii, ich opisu, systematyzacji chronologicznej i formalna. wreszcie ustalania zachodzących pomiędzy nimi zależności. Dalszym celem badań historyka kartografii musi być ustalenie warunków powstania, rozwoju i ewolucji map oraz zbadanie ... Więcej »


Alexandrowicz Stanisław, Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku

Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewsk...

Mapy i plany

Alexandrowicz Stanisław

Studia nad dawną kartografią, szeroko rozwijane w ostatnich kilku dziesiątkach lat, mogą być podejmowane w różnych ujęciach Wstępny ich etap sprowadza się z reguły do gromadzenia wytworów dawnej kartografii, ich opisu, systematyzacji chronologicznej i formalna. wreszcie ustalania zachodzących pomiędzy nimi zależności. Dalszym celem badań historyka kartografii musi być ustalenie warunków powstania, rozwoju i ewolucji map oraz zbadanie ... Więcej »


Początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy ludności cywilnej

Początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy lu...

Zamieszczone tu referaty zostały wygłoszone podczas sesji naukowej "Społeczeństwo zróżnicowane narodowościowo w warunkach wojny: początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy ludności cywilnej", zorganizowanej 20 czerwca 2001 r. przez Óddzialowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Inspiracja do zorganizowania sesji była publiczna dyskusja na temat zbrodni na ludności żydowskiej w Jedwabnem, zapoczątkowaną k... Więcej »


Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne

Stan badań archeologicznych na pograniczu pol...

Ziemie między Biebrzą na północy, Bugiem na południu, rzeką Śliną na zachodzie, a granicą państwową na wschodzie to część dzisiejszego - podlaskiego, która w okresie formowania się ośrodków państwowych. stanowiła tereny graniczne między Mazowszem na zachodzie. Wielkim Księstwem litewskim na wschodzie, a Jaćwieżą na północy. Są to ziemie, o które walczyli bojarzy litewscy i ruscy z książętami mazowieckimi. Podlasie i wschodnie Mazowsze... Więcej »


Białystok: miasto przyjazne

Białystok: miasto przyjazne?

Mniejszości narodowe i wyananiowe w dziejach Ziemi Podlaskiej

Białystok był osadą, a potem miastem, pogranicza, bowiem od początku swego istnienia funkcjonował na styku rozmaitych narodowości, religii i kultur. Na Podlasiu od wieków żyły ze sobą w symbiozie, choć nie zawsze łatwej i nie koniecznie harmonijnej, ich przedstawiciele. Obok rdzennych mieszkańców tej ziemi, zasiedlali ją - z różnych przyczyn i powodów, i w różnych okresach - przybysze reprezentujący wiele narodowości i wyznań, m.in. Żyd... Więcej »


Śleszyński Wojciech, Walka instytucji pańswtowych z białoruską działalnością dywersyjną 1920-1925

Walka instytucji pańswtowych z białoruską dzi...

Dokumenty do dziejów kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej

Śleszyński Wojciech

Książka, którą prezentujemy Państwu, jest drugą z cyklu publikacji źródłowych poświęconych historii ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (pierwsza dotyczyła zajść antyżydowskich w Brześciu nad Bugiem 13 maja 1937 roku). Celem serii wydawniczej "Dokumenty do dziejów kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej" jest zainicjowanie wydawania drukiem i spopularyzowania w środowisku naukowym materiałów dotyczących historii II RP, p... Więcej »


Sztachelska-Kokoczka Alina, Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego

Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego

Sztachelska-Kokoczka Alina

Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego to publikacja długo oczekiwana. Autorką książki jest dr Alina Sztachelska-Kokoczka - długoletnia pracownica Archiwum Państwowcgo w Białymstoku, która przez wiele lat zajmowała się zbieraniem materiałów źródłowych pozwalających odtworzyć dzieje rodu Branickich na tłe epoki, a wyniki swoich badań prezentowała w wielu artykułach naukowych m. in. na łamach Białostocczyzny. W publikacji autorka prze... Więcej »


Лысенко П. Ф., Города Туровской земли

Города Туровской земли

Лысенко П. Ф.

В работе рассматриваются история Туровской земли, происхождение и развитие древнейших городов на её территории, их топография, планировка, застройка, экономические и культурные связи, материальная культура и занятия населения. На основании письменных и археологических материалов рассматриваются вопросы формирования её территории, изменения границ, развития культуры. Więcej »


Тарасевіч Ян, Песня кахання

Песня кахання

Творы для фартэпіяна

Тарасевіч Ян

Дзяцінства Яна пачыналася звычайна для шляхецкага асяроддзя. Хатняя адукацыя шляхецкіх дзяцей уключала ў сябе і музычную. Для Янавай сястры Ганны ўзылі настаўніка музыкі. На яе занятках маленькі Янка проста прысутнічаў і ціхенька глядзеў дзе якія ноты, напісаныя на паперы, размяшчаюцца на клавіятуры. Ужо ў маленстве Янка ставраў музыку, але нотнай граматай яшчэ не валодаў - дапамагала яму настаўніца, якая запісвала гэтыя "творы". Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [3925-4200]   Następna   Ostatnia